Customer Engagement Strategies

Стратегії залучення клієнтів

Стратегии вовлечения клиентов

We supply insights on customer needs, value proposition perception and value chain improvement to enrich or calibrate your engagement with customers.

Ми знаходимо інсайти про потреби споживачів, про сприйняття ними цінових пропозицій і про вдосконалення ланцюжка створення цінності, щоб доповнити або відкоригувати вашу взаємодію зі своїми клієнтами.

Мы находим инсайты о потребностях потребителей, восприятии ими ценовых предложений и усовершенствовании цепочки создания ценности, чтобы дополнить или откорректировать ваше взаимодействие со своими клиентами.

We do a vertical deep dive into lifecycle stages of acquisition, onboarding, usage and retention as well as a broad horizontal scan across the whole engagement strategy of your business.

Ми здійснюємо глибоке вертикальне занурення в стадії життєвого циклу - онбордінг, активація, користування й утримання, а також здійснюємо широке горизонтальне сканування стратегії залучення, що використовується вашим бізнесом.

Мы осуществляем глубокое вертикальное погружение в стадии жизненного цикла - привлечение, онбординг, использование и удержание, а также сопровождаем это широким горизонтальным сканированием всей стратегии вовлечения, используемой вашим бизнесом.

Depending on your business capabilities and commercial strategy we provide a strategic or macro-segmentation approach to identify up to 10 large segments of customers.

У залежності від можливостей вашого бізнесу та комерційної стратегії ми пропонуємо стратегічний підхід, або макросегментацію, для виявлення до 10 великих сегментів клієнтів.

В зависимости от возможностей вашего бизнеса и коммерческой стратегии мы предлагаем стратегический подход, или макросегментацию, для выявления до 10 крупных сегментов клиентов.

Alternatively we go into a micro-segmentation approach to identify 10-30 segments or if the level of customer engagement automation allows, we profiling of 30+ segments.

В якості альтернативи ми використовуємо мікросегментацію для визначення 10–30 сегментів або, якщо дозволяє рівень автоматизації залучення клієнтів, ми створюємо профілі для більш ніж 30 сегментів.

В качестве альтернативы мы используем микросегментацию для определения 10–30 сегментов или, если позволяет уровень автоматизации вовлечения клиентов, мы создаем профили для более чем 30 сегментов.

On top of the segmentation, we measure gaps in perception of the current value proposition at different customer life-stages within each segment to help create new offers or fine tune the existing ones. We help you personalize the tone-of voice of your communication in addressing particular segments across your engagement channel footprint.

Окрім сегментації, ми вимірюємо прогалини в сприйнятті поточної цінової пропозиції на різних стадіях життєвого циклу клієнта в кожному сегменті, щоб допомогти створити нові пропозиції або точно налаштувати існуючі. Ми допомагаємо вам персоналізувати стиль вашої комунікації з певними сегментами в ваших каналах залучення.

Помимо сегментации, мы измеряем пробелы в восприятии текущего ценового предложения на разных стадиях жизненного цикла клиента в каждом сегменте, чтобы помочь создать новые предложения или точно настроить существующие. Мы помогаем вам персонализировать стиль вашей коммуникации с определенными сегментами в используемых вами каналах.


By applying self-learning algorithms and A/B testing, we help select the best offers you can scale to maximize your revenue and margins while protecting your high value customers.

Застосовуючи алгоритми машинного навчання й A/B-тестування, ми допомагаємо вибрати найкращі пропозиції, які ви можете масштабувати, і таким чином максимізувати дохід і прибутковість, одночасно зберігаючи найцінніших клієнтів.

Применяя алгоритмы машинного обучения и A/B-тестирование, мы помогаем выбрать наилучшие предложения, которые вы можете масштабировать, и таким образом максимизировать доход и прибыльность, одновременно сохраняя наиболее ценных клиентов.

Among many others in the first place we focus on the following key customer engagement strategies:

Серед багатьох інших у першу чергу ми орієнтуємося на такі ключові стратегії залучення клієнтів:

Среди многих других в первую очередь мы ориентируемся на следующие ключевые стратегии вовлечения клиентов:

Onboarding
and education

Онбордінг
і навчання

Онбординг
и обучение

Short term
stickiness

Рання активація

Ранняя активация

Long term
relationship management

Управління довгостроковими
відносинами з клієнтами

Управление долгосрочными
отношениями с клиентами

Share
of wallet protection

Захист частки
в гаманці клієнта

Защита доли
в кошельке клиента

Usage
monetization

Монетизація
користування

Монетизация
пользования

Early warning
inactivity management

Раннє реагування
на зниження активності

Раннее реагирование
на снижение активности

Surprise
and delight

Сюрпризи
та винагороди

Сюрпризы
и вознаграждения

Proactive upselling and steered product
line migration management

Проактивне просування й керована міграція
всередині лінійки продукту

Проактивное продвижение и управляемая миграция
внутри продуктовой линейки