Digitum IT-solutions

IT-рішення Digitum

IT-решения Digitum

for marketing

для маркетингу

для маркетинга

• Mobile and web applications for customer engagement programs

• Мобільні та веб-додатки для програм залучення клієнтів

• Мобильные и веб-приложения для программ вовлечения клиентов

• Loyalty platforms for various segments with vivid dashboards and a marketplace

• Платформи лояльності для різних сегментів з яскравими дашбордами і маркетплейсом

• Платформы лояльности для различных сегментов с яркими дашбордами и маркетплейсом

• Gamification programs for customers and employees

• Програми гейміфікації для ваших клієнтів і співробітників

• Программы геймификации для ваших клиентов и сотрудников

• Onboarding communication, technical and customer support

• Комунікація в період онбордінгу, технічна підтримка й супровід клієнтів

• Коммуникация в период онбординга, техническая поддержка и сопровождение клиентов


for business processes

для бізнес-процесів

для бизнес-процессов

• Educational & file exchange tools

• Інструменти для навчання й обміну інформацією

• Инструменты для дистанционного обучения и обмена информацией

• Portfolio analysis software

• Програмне забезпечення для аналізу портфоліо клієнтів

• Программное обеспечение для анализа портфолио клиентов

• Software for mass media consumption analysis

• Програмне забезпечення для аналізу споживання мас-медіа

• Программное обеспечение для анализа потребления масс-медиа

• Questionnaires and survey tools

• Інструменти для створення анкет й опитувань

• Инструменты для создания анкет и опросов

Digitum portfolio in IT-support for marketing and business processes

Портфоліо Digitum у сфері IT-підтримки маркетингових і бізнес-процесів

Портфолио Digitum в сфере IT-поддержки маркетинговых и бизнес-процессов

Selected case studies

Приклади кейсів

Примеры кейсов

EasySales Gamification Program

Програма гейміфікації EasySales

Программа геймификации EasySales

How to dare employees to sale more? How to motivate them and as a result to grow profits?

Як стимулювати співробітників продавати більше? Як їх мотивувати і в результаті збільшити прибуток?

Как стимулировать сотрудников продавать больше? Как их мотивировать и в результате увеличить прибыль?


Digitum knows how! We have deployed EasySales, a customized platform with a convenient CMS and data exchange to achieve the best results.

Digitum знає як! Ми запустили EasySales, кастомізовану платформу із зручною системою управління контентом і обміном даними, що дозволяє досягти кращих результатів.

Digitum знает как! Мы запустили EasySales, кастомизированную платформу с удобной системой управления контентом и обменом данными, позволяющую достичь лучших результатов.