Data Modeling Factory

Фабрика моделювання даних

Фабрика моделирования данных

Time axis scaling is deployed to look into the future behavior of customers’ portfolio.

Масштабування за віссю часу використовується для прогнозування майбутньої поведінки клієнтів портфоліо.

Масштабирование по оси времени используется для прогнозирования поведения клиентов портфолио в будущем.

While a pattern search is conducted in real-time mode, it goes as deep as historical data allows it.

Пошук патернів відбувається в режимі реального часу, і при цьому він проникає настільки глибоко, наскільки дозволяють історичні дані.

Поиск паттернов происходит в режиме реального времени, и при этом он проникает настолько глубоко, насколько позволяют исторические данные.

With predictive analysis of future behavior, we forecast how a portfolio, its segments, and customers will change in the future.

За допомогою предиктивного аналізу майбутньої поведінки ми прогнозуємо, як зміниться із часом портфоліо клієнтів, його сегменти та самі клієнти.

С помощью предиктивного анализа будущего поведения мы предсказываем, как изменится со временем портфолио клиентов, его сегменты и сами клиенты.

Such analysis leads to an evaluation of customer value and revenue in the future, while helping to increase lifecycle management effectiveness.

Подібний аналіз дозволяє дати оцінку цінності й дохідності клієнта в майбутньому, допомагає підвищити ефективність управління життєвим циклом споживача.

Подобный анализ позволяет дать оценку ценности и доходности клиента в будущем, помогая повысить эффективность управления жизненным циклом потребителя.

We combine descriptive, predictive, and prescriptive analytics to build models that focus on revenue growth, margin improvement, and operational excellence

Ми об'єднуємо описову, предиктивну та прескриптивну аналітику для створення моделей, орієнтованих на зростання доходу, підвищення прибутковості й високу ефективність бізнесу.

Мы объединяем описательную, предиктивную и предписывающую аналитику для создания моделей, ориентированных на рост доходности, повышение прибыльности и высокую эффективность бизнеса.

Business reporting &
scenarios

Аналітична звітність і
сценарне планування

Аналитическая отчетность и
сценарии

Portfolio growth
potential

Потенціал зростання
портфоліо

Потенциал роста
портфолио

Customer values and
experience drivers

Споживчі цінності та
драйвери досвіду

Потребительские ценности и
драйверы потребительского опыта

Time-2-market & value
chain optimization

Оптимізація часу виходу
на ринок і ланцюжку цінності

Оптимизация времени выхода
на рынок и цепочки ценности