Digital Channel Targeting

Таргетинг в цифрових каналах

Таргетинг в цифровых каналах

Creating engaging messages that are individually fine-tuned, based on the next best offer and next best channel algorithms

Створення повідомлень для залучення, які індивідуально налаштовані та базуються на алгоритмах «наступної кращої пропозиції» і «наступного кращого каналу».

Создание вовлекающих сообщений, которые индивидуально настроены и основаны на алгоритмах «следующего лучшего предложения» и «следующего лучшего канала».

Data-driven creative process:

Креативний процес, заснований на даних:

Креативный процесс, основанный на использовании данных:

• digital acquisition for lifestyle segments

• цифрове залучення для психографічних-сегментів

• цифровое привлечение для психографических сегментов

• personalized landing pages for conversion growth

• персоналізовані посадкові сторінки для збільшення конверсії

• персонализированные посадочные страницы для увеличения конверсии

• customer retention through digital advertising, individualization and automation

• утримання споживачів за допомогою діджитал-реклами, гіперіндивідуалізації й автоматизації

• удержание потребителей с помощью диджитал-рекламы, гипериндивидуализации и автоматизации

Digitum portfolio in digital communication

Портфоліо Digitum: цифрові комунікації

Портфолио Digitum: цифровые коммуникации

Selected case studies

Приклади кейсів

Примеры кейсов

Multiscan
MultiLanding product pages

Multiscan.
Мультилендінгові сторінки продукту

Multiscan.
Мультипосадочные страницы продукта

Lifestyle based segments profiling for multi-landing pages development. Segment-specific targeting with relevant USPs and imagery they prefer the most to grow CTR and Conversion Rate

Створення профілів сегментів на основі їхнього способу життя та психографії для розробки багатоцільових посадкових сторінок. Орієнтований на сегмент таргетинг із відповідними кожному сегменту USP та образами для збільшення клікабельності і зростання конверсії.

Создание профилей сегментов на основе их образа жизни и психографии для разработки многоцелевых посадочных страниц. Ориентированный на сегменты таргетинг с релевантными каждому сегменту USP и образами для увеличения кликабельности и роста конверсии.

Micro-websites engine for personalized digital communication

Мікросайти для персоналізованої діджитал-комунікації

Микросайты для персонализированной диджитал-коммуникации

Customize your website for personal communication with your customer database!

Кастомізуйте свій сайт для індивідуальної комунікації з вашим клієнтським портфоліо!

Кастомизируйте свой сайт для индивидуальной коммуникации с вашим клиентским портфолио!


With Micro-websites engine any digital communication through channels you use can now lead to easy-adjusted personal webpages on your website.

Завдяки двигунцю мікросайтів будь-яка діджитал-комунікація в каналах, які ви використовуєте, тепер веде на легко налаштовувані персоналізовані вебсторінки на вашому вебсайті.

Благодаря движку микросайтов любая диджитал-коммуникация в используемых вами каналах теперь ведет на легко настраиваемые персонализированные веб-страниц на вашем веб-сайте.


Each customer segment or even a person will now see what you have to offer exactly for them!

Кожен сегмент споживачів або навіть окремий клієнт тепер побачать, що ви пропонуєте саме для нього!

Каждый сегмент или даже отдельный клиент теперь увидят то, что вы предлагаете именно для него!